Beschermingsbewind

Indien iemand niet of niet meer in staat is zelf zijn/haar financiën en administratie te verzorgen en te beheren, en tevens 18 jaar of ouder is, kan hij/zij om een beschermingsbewindvoerder verzoeken bij de kantonrechter. Deze aanvraag kan betreffende persoon zelf indienen, een familielid (tot de 4e graad), of een instelling waar diegene verblijft. Een beschermingsbewind kan worden aangevraagd indien er sprake is van een lichamelijk of geestelijke reden waardoor het diegene zelf niet lukt om op een goede en adequate wijze de financiën te beheren. Ook indien iemand problematische schulden heeft en er zelf niet meer uitkomt is dat een grond voor een aanvraag beschermingsbewind, vaak speelt bovenstaande hier ook een rol. Onder het bewind vallen over het algemeen alle goederen (zoals eigendommen, inkomsten, vermogen – zowel negatief als positief) welke nu en in de toekomst behoren of zullen toebehoren, aan de rechthebbende (diegene van wie de gelden/goederen onder bewind zijn gesteld).

Nadat het bewind is uitgesproken door de kantonrechter maakt de bewindvoerder een  boedelbeschrijving op. Dit is een document waarin de financiële positie bij aanvang van het bewind is beschreven. Alle instanties die bij ons bekend zijn en waar de onderbewindgestelde financiële verplichtingen aan heeft (bijv. de verhuurder, waterleverancier, overige vaste lasten en schuldeisers) worden door ons aangeschreven en op de hoogte gesteld van de onderbewindstelling. Zij worden tevens verzocht het postadres te wijzigen naar dat van ons en alle (financiële) post naar ons te sturen. Cliënten ontvangen van ons een inlogcode om zelf te kunnen meekijken naar de inkomsten en uitgaven. Cliënten die niet beschikken over een e-mailadres zullen we per post maandelijks een financieel overzicht toesturen.

Binnen drie maanden proberen wij het dossier volledig opgestart te hebben. In deze periode wordt er ook een budgetplan opgesteld en wordt duidelijk of er wellicht bezuinigd dient te worden. Rond deze drie maanden wordt de cliënt uitgenodigd op kantoor om het budgetplan te bespreken en de verdere stappen die genomen moeten worden. Jaarlijks wordt er een rekening/verantwoording gemaakt over het gevoerde bewind. Cliënt ontvangt hiervan een afschrift en na ondertekening wordt deze naar de rechtbank verzonden.

Een beschermingsbewind is vrijwel altijd voor onbepaalde tijd. Indien de gronden voor de onderbewindstelling zijn verdwenen of de lichamelijke/geestelijke gezondheidssituatie zodanig is verbeterd dat een eigen beheer van financiën weer mogelijk is, kan er verzocht worden om een opheffing van een bewind bij de rechtbank. Waar mogelijk is het altijd het streven om het bewind weer te laten eindigen. Echter in sommige situaties is dit niet mogelijk en ook niet wenselijk om financiële problemen in de toekomst te voorkomen. Bij het overlijden van een cliënt eindigt het bewind automatisch.